Seoul Semiconductor

Công ty
Tuyển dụng
Liên hệ
Recruit Recruit

VN

Liên hệ với chúng tôi

 • Mục yêu cầu *
 • Quốc gia *
  Họ tên
 • E-mail *
 • Nội dung *
 • Đồng ý Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân*
  1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
  Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nhằm mục đích trả lời các câu hỏi về công ty và sản phẩm của chúng tôi

  2. Các mục thông tin cá nhân cần thu thập
  Các mục thông tin cần thu thập: Quốc gia, giới tính, họ tên, tên công ty, nghề nghiệp, email, số điện thoại

  3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
  Thông tin cá nhân bạn đã nhập được lưu trữ trong 1 năm và bị xóa sau khi hoàn thành câu trả lời cho câu hỏi. Tuy nhiên nếu bản thân người nộp đơn tự yêu cầu xóa, thông tin sẽ được xóa ngay lập tức

  4. Quyền từ chối đồng ý và những bất lợi do từ chối đồng ý
  Bạn có quyền không đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, bạn có thể không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình nếu bạn không nhập thông tin cá nhân như e-mail hoặc thông tin liên hệ

  5. Người quản lý thông tin cá nhân và người phụ trách
  Seoul Semiconductor bổ nhiệm người quản lý thông tin cá nhân như sau để chịu trách nhiệm chung về xử lý thông tin cá nhân và xử lý khiếu nại cũng như khắc phục thiệt hại của chủ thể dữ liệu liên quan đến xử lý thông tin cá nhân

  ※ Personal information manager: Head of Information Infrastructure Team, Jung Woo Lee (070-4391-8440) abc@seoulsemicon.co.kr

contact us icon